Kapaas Ponginabasan Boros Kadazandusun: Ogumu Karaja Di Obuli Toguangon

Ponginabasan boros Kadazandusun kopoimbulai tabaal mongulud om palabus do filem.

Di HENRY BATING

KOTOB II

KOMOLOHINGAN om susumikul tokou ngawi baino kogumuan do au po kopio nokoimpunong nung nunu kotilombuson soira kapaas do ponginabasan pongiaan boros Kadazandusun.

Sundung do noukab no kosiwatan ponginabasan pangaan digri id Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjong Malim, Perak om nogi id Institut Balajaran Mongingia (IPG) id Sabah nga kakal miduwo topurimanan do komolohingan om nogi susumikul do momili id kaganaan dilo.

Ontok timpu miagal, nokoimbulai oh panansalan ginawo id pialatan di au naanu sumuang ponginabasan Diploma Balajaran Nakapaas Ijazah (DPLI) sabap au laid nakaanu kopoilaan montok maganu do kaganaan boros di ontok ponginabasan digri.

Montok manakadai komolohingan ngawi maganu toilaan karait do kounalan do aanu susumikul ngawi di kapaas id balajaran boros Kadazandusun, oponting kopio do intangan oh kosiwatan karaja ngawi di obuli do suangon.

Pongintangan do kosiwatan karaja ngawi di haro baino nopo nga kapanaak nogi pomurimanan kumaa susumikul montok do au papatalib kosiwatan sumuang id ponginabasan boros Kadazandusun soira do karamit pamalahauan.

Baino diti ogumu kosiwatan karaja id pongindopuan om nogi karaja profisinol do aanu di kapaas id ponginabasan kaganaan boros Kadazandusun. Kosiwatan karaja id kaganaan pongindopuan toi ko karaja pitanga timpu nopo nga kapaampai komilaan mimboros, monurat om nogi papadalin do sinuratan mantad boros Inggilis toi ko Malayu kumaa id boros Kadazandusun.

Montok komilaan mimboros, obuli sumiliu do mamabasa do abar toi ko poporuput abar id radio toi ko tilivison om nogi papadalin boros id pomisaraan ih kapaampai tulun tokou di au songkuro do karati id boros Malayu.

Montok komilaan ponuratan, nakapaas ponginabasan boros Kadazandusun obuli momonsoi karaja sabaagi monunurat abar, mongulud do tuwa pomusarahan om asil ponoriukan montok polobuson id kapaabaran, majalah om nogi buuk.

Montok komilaan papadalin sinuratan, nakapaas do kaganaan boros Kadazandusun obuli momonsoi karaja sabaagi papadalin abar mantad boros Malayu toi ko Inggilis kumaa id boros tokou montok kosolimbahan id surat abar, radio, tilivison, iklan pongindopuan, brosur, sinuratan pulitik om nogi buuk.

Montok karaja pointatap, obuli oh nakapaas ponginabasan boros Kadazandusun sumuang id karaja poimponu timpu miagal ko id kaganaan profisinol om nogi kosolimbahan sinuratan.

Montok karaja profisinol, obuli sumiliu do mongingia, monontuduk boros id longkod balajaran ngawi, pensyarah om nogi profesor id universiti. Sabaagi tabaal id boros tokou om mongia id longkod balajaran takawas toi ko universiti, haro kosiwatan maganu do garan kousinan montok monoguang papanau do isoiso ponoriukan.

Naamot diri, id kaganaan kosolimbahan sinuratan nopo nga obuli ih nakapaas ngawi ponginabasan boros Kadazandusun sumiliu do monunurat skrip, editor skrip, poposolimbou do filem om nogi mongulud om papalabus do kakamot balajaran audio-visual montok boros Kadazandusun. – Utusan Borneo 25-07-2013.

Oputan kawagu id Kotob III

scroll to top