Koisaan Sinompuruan Tinaru Sabah poimogonon di Ellron do toruhai diti

Ellron (tanga) miampai momuruan ngawi do Pandaras.

SOOK: Poimogonon oh Koisaan Sinompuruan Tinaru Sabah (Pandaras) do toduruk tadau diti montok monimpuun papanau do abaabayan koburuon tinaru ngawi poinsompuru id suang do koisaan nokomoi.

Minoboros ih Montiri Komulakan om Sipoot Datuk Ellron Alfred Angin do koponuridangan Koisaan Pandaras nopo nga kopiontok kopio do timpu diti montok manaak koobian kumaa tulun ngawi mamasok Sabah.

Agayo kalansanan tokou do kaanu daa Pandaras monoguang papanau do abaabayan ngawi montok papasarabak po do kopurimanan pointalang pomusarahan id pialatan tulun mamasok ngawi,” ka di Ellron.

Noboros di Ellron ilo tu isio po nogi kawagu oh Puru Lansanon Koundangan Pogun (ADUN) Sook di ontok minamaramit kinorumaan do tinimungan di Pahaka Mayo Leonard Andreas id walai di Ellron hilo id Kg Biah Tanga di songkoniab.

Naamot dilo pinopointalang ih Porosidin Pandaras, Kalawon Jenuin Bungkak do koisaan dilo baino nopo nga kiwaa no do 7000 puru mantad pototongkop pogun Sabah.

Oliyab nogi Ellron minamaramit do kopoilaan kokomoi Pandaras tu ka dau, koisaan dilo nopo nga kopiwaya nogi do bontolon om pinggisaman do Parti Solidariti Tanah Airku (STAR) Sabah.

Noboros di Ellron ilo id koobian dau sabaagi do momuruan takawas parti ih poingigit karaja do kumoduwo porosidin do Parti Star.

scroll to top