Pongindopuan, Karaja Do Aanu Soira Kapaas Ponginabasan Boros Kadazandusun

SUKOD wagu ngawi diti kopokianu do kopoilaan karait do kootuson sumikul id kaganaan ponginabasan pongiaan boros Kadazandusun

KOTOB – I

Di HENRY BATING

KARATAS karaja nopo diti nga pinabanta ontok Sominar Boros, Kosusastraan om Koubasanan Kadazandusun Nayatan Pogun Sabah id SMK Tun Fuad Stephens di ontok 11 Julai 2013. Karatas karaja nuluan do ’Boros Kadazandusun: Prospek Pongindopuan om Karaja’ diti nga tumingan nogi montok manaak kopointalangan do nunu oh kotilombuson do susumikul ngawi di nakapaas ponginabasan boros Kadazandusun mantad longkod balajaran takawas.

Pinobuyu oh kopointalangan diti montok manaak kopoilaan kumaa komolohingan, susumikul om nangakapaas ngawi balajaran boros Kadazandusun mongoi kaanu nodi yoolo pomusarahan karait do kolumaagan koposion di agampot maya do karaja om pongindopuan ngawi di toguangon momoguno toilaan id boros tokou diti.

Ontok minongulud do karatas karaja diti, nakapanau oh piipiro ponoriukan montok minongintong nung nunu ka id pomusarahan do komolohingan ngawi karait do komogoton koposion soira do kapaas do kaganaan boros Kadazandusun. Nakapanau nogi oh ponoinuan id pialatan do susumikul ngawi di nakaramit pamalahauan mokiinobos id kaganaan pongiaan boros Kadazandusun nga au minonorimo. Nakapanau nogi oh ponimungan pomurimanan id pialatan susumikul ngawi di minangapalai tumanud ponginabasan boros Kadazandusun nga au naanu. Nakapanau nogi oh ponoriukan id mogisusuai koiyonon montok minongintong do karaja ngawi di obuli toguangon do nakapaas ponginabasan boros Kadazandusun.

Id kinolimpupuson do ponoriukan dilo, nokointalang do aiso ih karaatan do komolohingan nung kosuang oh tangaanak diolo id ponginabasan boros Kadazandusun nga sundung ma do ingkaa, au ogumu oh toilaan diolo nung poingkuro manaak pongunsuban kumaa tangaanak diolo sumuang id kaganaan pongiaan boros Kadazandusun.

Naamot dilo, kointalangan notimung mantad susumikul di nakaramit pamalahauan sumuang id ponginabasan pongiaan boros Kadazandusun nga au minonorimo sabap no do opurimanan diolo do au songkuro do oubas mimboros id boros tinungkusan om kiwaa nogi topurimanan diolo do oikuman maganu kaganaan balajaran do boros Kadazandusun. Id pomurimanan diolo, lobi do orohian nung kosuang id ponginabasan boros Inggilis toi ko Malayu.

Poingkuro po nga kiwaa panansalan id pialatan susumikul di minangapalai sumuang ponginabasan boros Kadazandusun nga au naanu. Noilaan diolo do sabap au naanu sumuang id ponginabasan pongiaan boros Kadazandusun nopo nga okon ko kaganaan boros oh nanu diolo di ontok paganu ih laid do ponginabasan digri koiso. Mantad diri do nokoimbulai oh panansalan diolo do nung nokoilo daa laid do iri no ’syarat’ sumuang id ponginabasan boros Kadazandusun nga lobi pogulu kaganaan boros no daa oh pinili diolo di ontok paganu ih do digri.

Id kinoponoriukan do pongindopuan om karaja di obuli toguangon do nakapaas ponginabasan boros Kadazandusun, nokointalang do karaja ngawi diri nopo nga kopohompit do karaja poimponu timpu, pitanga timpu om nogi sabaagi do pongindopuan. Mantad pinonoriukan nakapanau, nokointalang do iri nopo  karaja toi ko pongindopuan do owonsoi di nangakapaas ngawi id kaganaan boros Inggilis om Malayu nga owonsoi nogi di nangakapaas ngawi id kaganaan do boros Kadazandusun. Oputan kawagu id kotob II. – Utusan Borneo 25 Julai 2013.

scroll to top