Tunturu nakaramit do Tataba, pinosopuk do pinuawangan

Tunturu nadadi tanak wagu pinosopuk do pinuawangan.

Kotob2

PONGUWA nodi ih sadur om atukoi, ogumu tomod. Gisom do misosowoli-woli podi kaka ih tikus do moi pangakan di sadur.

Opiawi-awi kaaka ih sadur nga haro ih sadur tagayo do iso podi do noolu. Ngoyon kaka di tikus nga au potumbayaan di Tunturu.

“Emm … amu oku kuyuhu dino, nung akanon dikoyu nga maan po dikoyu bolio,” kaka di Tunturu.

Rikot nodi kaka ih tikus pointangau do sapuk toniba-niba om iri nodi pinomoli di tikus di sadur do tagayo.

Nawi nodi ih sadur om naantakan do gumuli nodi yo Bulontoi nga au diolo numbayaan ih Tunturu.

Tolibai nopo kaka diolo ih Tunturu do au pinasakai. Poingkuro po nga umbal no kaaka kawagu ih padau do au minamanau.

“Atukoi ginawo ku sorou ti, nga amu gia tokou numbayaan ih Tunturu dii,” kaka di Bulontoi.

“Patamon bo ino, nunu guna-guna Tunturu, paakanan nopo do kilau,” kaka kawagu di Agkayu.

“Osian noh boh gia ih Tunturu diti,” kaka di Bulontoi om owito noh dau ih Tunturu. Mantad dii do osonong nodi kaka minamanau ih padau diolo.

Om korikot nodi yolo hilo id tindalon mongoi kokompungan diolo. Onuo nodi kaaka di Tunturu ih sopuk om posopuko kaka dau.

Atukoi, mantad sopuk dii do nokosopuk oh mogisusuai pinuawangan. Osima tomod di kaaka do nokopuawang tomod ih Tunturu.

Om ih Agkayu nopo di kaka nga pihum-ihum di kaka dau oh dau do kaakan-akanan om koburu-buruon.

Poomitanan nopo diti susuian nga kada kosoding kumaa tulun di orutum toi ko au nopongo ponginan-nginan.

Tu komogoton koposion nopo nga natantu no do Minamangun. Nung imang sumonong kumaa tulun tosisian, ulanto daa om oulian do komogoton koposion. Ingkaa no iso susuian mantad tangon-gulu.tumblr.com. – Nopupusan

scroll to top